InnerWeb® – metodą zarządzanie pracami szczególnie niebezpiecznymi

Prace szczególnie niebezpieczne to prace gdzie występuje bardzo duże ryzyko wypadkowe ze względu na ich specyfikację, stosowane materiały niebezpieczne oraz warunki ich wykonywania. Prace szczególnie niebezpieczne z użyciem ognia wymagają stałego nadzoru przez 100% czasu. Wymaga się również weryfikacji sprzętu do prac, tego czy jest sprawny oraz weryfikacji czy miejsce prowadzenia prac z użyciem ognia zwiera w pobliżu niebezpieczne materiały, które są łatwopalne i mogą spowodować powstanie pożaru.

System InnerWeb® kładzie bardzo duży nacisk na rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo pracowników oraz całego zakładu.

Do takich rozwiązań zaliczamy stałą ochronę PRZED-pożarową oraz system elektronicznych pozwoleń na pracę. Te funkcje oparte są na geolokalizacji, która jest możliwa dzięki zastosowaniu urządzeń iBeacon oraz specjalnie dedykowanemu oprogramowaniu.

Ochrona PRZED-pożarowa to zupełnie nowe podejście do bezpieczeństwa pracowników i całego zakładu przemysłowego. Stawia ludzkie życie na pierwszym miejscu. Ma za cel chronić jeszcze zanim pojawi się pożar. Spółka InnerWeb posiada zgłoszenie patentowe do Europejskiego Urzędu Patentowego na sposób i metodę alarmowania PRZED-pożarowego. Alarm aktywuje się gdy w trakcie prac z użyciem ognia z miejsca pracy oddalą się wszyscy pracownicy stanowiący dozór pożarowy. E-pozwolenia i potrzeba weryfikacji miejsca pracy pozwala sprawdzić to miejsce pracy oraz sprzęt używany do wykonania danego zadania. Dzięki temu można wyeliminować najczęstsze przyczyny powstawania pożarów wynikające z nieostrożności osób dorosłych podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. Redukuje to ryzyko powstania pożaru na zakładzie nawet o 21%.

Elektroniczne pozwolenia na prace firmy InnerWeb® są alternatywą dla papierowych wersji pozwoleń na pracę stosowanych w przemyśle. Zastępując papierowe pozwolenia na pracę E-pozwoleniami zyskujemy zatem automatyczny zapis każdego zadania. Mamy dostęp do archiwum wszystkich zrealizowanych prac oraz w znaczący sposób zredukujemy czas jaki poświęcamy na otwarcie danego pozwolenia na prace. Mają one również ułatwić współpracę z firmami zewnętrznymi, które wykonują jakieś zadania u klienta. Do każdego e-pozwolenia podpinamy podpis wnioskującego o to pozwolenie oraz osoby weryfikującej. W ramach tych pozwoleń realizuje się również prace szczególnie niebezpieczne. Dzięki temu rozwiązaniu digitalizujemy i automatyzujemy ten proces.

Z pewnością w dobie Internetu Rzeczy, rozwiązania, które dokonują transformacji zakładu do statusu „iFactory” są bardzo ciekawe, zwłaszcza gdy naciskamy na bezpieczeństwo pracy zarówno pracowników jak i całego zakładu.

https://zrobotyzowany.pl/produkty/644/innerweb